Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie

Ergoterapie pro děti - My necvičíme, my si hrajeme!

Ergoterapie jako zdravotnický obor je nedílnou součástí rehabilitační péče o děti.

Hlavním terapeutickým prostředkem je hra a zábava.

Správně zvolená HRA naše děti motivuje, učí, stimuluje a tím podporuje psychomotorický vývoj a zlepšuje funkční motorické dovednosti, senzorické schopnosti a koordinaci.
Díky tomu je dítě soběstačnější v denních činnostech, úspěšnější na úrovní akademického učení - jednoduše úspěšnější, spokojenější a klidnější.

Pomocí ergoterapie lze také u dětí zmírnit nepozornost, koncentraci, zrakově - prostorovou orientaci a další poruchy učení a dysfunkce (např. dysfázie), které by se následně negativně projevily ve školním věku dítěte.


Co rozvíjí dětská ergoterapie?

zlepšuje pohyblivost horní končetiny, ruky a prstů

zlepšuje grafomotorické dovednosti

zlepšuje koordinaci pohybu a rovnováhy

podporuje psychomotorický vývoj

podporuje sebeobsluhu a soběstačnost v domácím i venkovním prostředí

rozvíjí paměť

rozvíjí učení a pozornost


Nabízíme Vám také pomoc s výběrem a zajištěním kompenzačních a speciálních pomůcek.
Navrhneme úpravu domácího prostředí a pracovního prostoru ve škole, tak aby vyhovalo potřebám dětí s poruchou senzorického zpracování, poruchou pozornosti nebo motorickým deficitem.

Trápí Vás jiné potíže, které zde neuvádíme?

Neváhejte nás kontaktovat a poradit se s námi o vhodnosti ergoterapeutické péče pro Vaše děti.

Náš tým

Bc. Kateřina Blažková Nová

Vedoucí ergoterapeutka

Kateřina kromě studia v zahraničí absolvovala vysokoškolské studium ergoterapie, řadu certifikovaných kurzů a akreditovaných seminářů v oblasti rozvoje dětí se zdravotním znevýhodněním. Je dlouholetou členkou České asociace ergoterapeutů.

Bc. Zuzana Kubelková

Ergoterapeutka

Zuzana je absolventkou bakalářského studia ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Věnuje se práci i s dospělými a seniory. Zuzana absolvovala dále řadu odborných kurzů jako jsou Bobath koncept, kraniosakrální terapii a další.

Bc. Monika Borovičková

Ergoterapeutka

Monika je absolventkou studia ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Má praxi v různých typech zařízení. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je lektorkou cvičení maminek s dětmi. Je také členkou České asociace ergoterapeutů.


Pro jaké děti je ergoterapie vhodná?

pro děti s dyspraxií, dysgrafií a dysfázií

pro děti se specifickými poruchami učení

pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou

pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem

pro děti s postižením neurologického původu (DMO apod.)

pro děti s ortopedickými vadami horních končetin

pro děti s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

pro děti s poruchou senzorického zpracování


Jak vypadá ergoterapeutická hodina pro děti u nás?


Jak terapie probíhá?

Vstupní vyšetření v délce 55 minut probíhá formou hry s dítětem, vyplněním senzorického dotazníku rodičem a diskusí mezi rodičem a terapeutem. Na tomto základě následně sestavuje terapeut individuální rehabilitační plán, který je sestaven z řady na sebe navazujících bloků a zohledňuje cíle, kterých má být terapií dosaženo. Rehabilitační plán je poté detailně vysvětlen a diskutován s rodiči před zahájením jednotlivých navazujících terapií.

Následně probíhají jednotlivé pravidelné terapie dle nastaveného rehabilitačního plánu a průběžná kontrolní vyšeření, pomocí kterých je ověřován dosahovaný posun.

SNOEZELEN - Multisenzorická terapie

Snoezelen představuje koncept účinné terapie probíhající ve speciálně upravené multisenzorické místnosti, kde hlavním terapeutickým prvkem je práce ve velice příjemném prostředí plném zrakových a zvukových podnětů, vůní a hmatových stimulů.

U dětí s neurovývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením rozvíjí smyslové vnímání a celkově působí na aktivizaci, pozornost, a zároveň slouží jako relaxační prvek. Tento druh terapie je velice přínosný pro děti s poruchou autistického spektra, s poruchami pozornosti, chování a učení a zrakovými nebo chuťovými obtížemi.

Hodina multisenzorické terapie je vedena zkušenou certifikovanou terapeutkou. Dá se vhodně kombinovat s ergoterapií, fyzioterapií nebo ji lze navštěvovat samostatně.


Ergoterapie pro dospělé

Ergoterapie slouží ke zlepšení funkce ruky a horní končetiny, ke zlepšení jemné motoriky včetně grafomotoriky, zvládnutí běžných denních činností a tím dosažení větší soběstačnosti.

Na jaké oblasti se zaměřujeme?

zlepšení pohyblivosti ruky

zlepšení grafomotoriky

zlepšení hybnosti horní končetiny

trénink kognitivních funkcí (např.paměť, orientace, slovní výbavnost)

Pro koho je ergoterapie vhodná?

pro klienty s neurologickým onemocněním (např. cevní mozková příhoda, periferní paréza na horní končetině a další)

pro klienty s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro klienty po chirurgických a traumatologických operacích ruky

pro klienty s revmatologickým onemocněním

Jaké metody používáme?

Kromě standardních terapeutických metod využíváme i Zrcadlovou terapii (Mirror Therapy). Tato metoda využívá speciálně upravená zrcadla k obnovení pohyblivosti ruky. Je vhodná pro klienty po CMP, s hemiparetickou formu DMO, Sudekovou dystrofií, po šlachových přenosech, při fantomových bolestech nebo periférní parézou nervů ruky.

Jak terapie probíhá?

Terapie probíhá na základě indikace lékařem. Četnost a délka terapie je individuální a je stanovena po dohodě s ergoterapeutem. Při první návštěvě ergoterapeut vyšetří klienta a dohodne se na formě prováděné ergoterapie. Terapie může probíhat jak ambulantní formou, tak v domácím prostředí.

Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
M: +420 775 910 749
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí