Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie

Ergoterapie pro děti - My necvičíme, my si hrajeme!

Ergoterapie jako zdravotnický obor je nedílnou součástí rehabilitační péče o děti.

Hlavním terapeutickým prostředkem je hra a zábava.

Správně zvolená HRA naše děti motivuje, učí, stimuluje a tím podporuje psychomotorický vývoj a zlepšuje funkční motorické dovednosti, senzorické schopnosti a koordinaci.

Díky tomu je dítě soběstačnější v denních činnostech, úspěšnější na úrovní akademického učení - jednoduše úspěšnější, spokojenější a klidnější.

Pomocí ergoterapie lze také u dětí zmírnit nepozornost, koncentraci, zrakově - prostorovou orientaci a další poruchy učení a dysfunkce (např. dysfázie), které by se následně negativně projevily ve školním věku dítěte.

Co rozvíjí dětská ergoterapie

zlepšuje pohyblivost horní končetiny, ruky a prstů

zlepšuje grafomotorické dovednosti

zlepšuje koordinaci pohybu a rovnováhy

podporuje psychomotorický vývoj

podporuje sebeobsluhu a soběstačnost v domácím i venkovním prostředí

rozvíjí paměť

rozvíjí učení a pozornost

Nabízíme Vám také pomoc s výběrem a zajištěním kompenzačních a speciálních pomůcek.

Navrhneme úpravu domácího prostředí a pracovního prostoru ve škole, tak aby vyhovalo potřebám dětí s poruchou senzorického zpracování, poruchou pozornosti nebo motorickým deficitem.

Trápí Vás jiné potíže, které zde neuvádíme?
Neváhejte nás kontaktovat a poradit se s námi o vhodnosti ergoterapeutické péče pro Vaše děti.
Náš tým
<

Mgr. Lenka Šťovíčková

Ergoterapeutka

Lenka je absolventkou bakalářského studia ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a magisterského oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami. Věnuje se hlavně ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním. Je také lektorkou kompenzačních cvičení pro sportovce a zdravotního cvičení hravě zdravě.

Bc. Lucie Nosková

Ergoterapeutka

Lucie je absolventka bakalářského studia ergoterapie na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním.

Bc. Veronika Nováková

Ergoterapeutka

Veronika je absolventka bakalářského studia ergoterapie na Lékařské fakultě Ostravské univerzity. Zaměřuje se na ergoterapii u dětí se zdravotním znevýhodněním.

Bc. Veronika Weissová

Ergoterapeutka

Veronika je absolventkou studia ergoterapie na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Má zkušenosti s ergoterapií u dětí s DMO, vývojovou dysfázií i dalšími typy zdravotního znevýhodnění.


Pro jaké děti je ergoterapie vhodná

pro děti s dyspraxií, dysgrafií a dysfázií

pro děti se specifickými poruchami učení

pro děti se sníženou schopností koncentrace pozornosti a hyperaktivitou

pro děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem

pro děti s postižením neurologického původu (DMO apod.)

pro děti s ortopedickými vadami horních končetin

pro děti s postiženou hybností horní končetiny nebo ruky v důsledku úrazů

pro děti s poruchou autistického spektra (PAS)

pro děti s poruchou senzorického zpracování


Jak ergoterapie probíhá

Vstupní vyšetření v délce 55 minut probíhá formou hry s dítětem a diskusí mezi rodičem a terapeutem. Důležitým vstupem pro vyšetření je také senzorický dotazník, který vyplňuje rodič on-line v pohodlí domova před vstupním vyšetřením.

Na tomto základě následně sestavuje terapeut individuální rehabilitační plán, který je sestaven z řady na sebe navazujících bloků a zohledňuje cíle, kterých má být terapií dosaženo. Rehabilitační plán je poté detailně vysvětlen a diskutován s rodiči před zahájením jednotlivých navazujících terapií.

Následně probíhají jednotlivé pravidelné terapie dle nastaveného rehabilitačního plánu a průběžná kontrolní vyšeření, pomocí kterých je ověřován dosahovaný posun.

Metoda senzorická integrace

Našim dětským klientům nabízíme všestranné i cílené aktivity v senzorické tělocvičně, kde společně s terapeutkou pracuje na integraci vestibulárních a proprioceptivních podnětů, které jsou nutným předpokladem pro správné fungování bilaterální koordinace, svalového tonu a udržení celkové postury. Dítě pak může provádět cílené pohyby a snáze si vytvoří adekvátní tělesné schéma, rozvíjí se řeč, vnímání a orientace.

Když dítě ví, kde se jeho tělo nachází, lépe pochopí, kde je dole, co je velké, čeho je víc a taky kde je vpravo nebo vlevo. Díky adekvátní senzorické stimulaci a zlepšení postury lépe udrží pozornost, je schopné koncentrovat se na jednu činnost, protože nemusí myslet na udržení vlastního těla v klidu a ještě k tomu vzpřímeně.

Koncept senzorické integrace jako jeden z mála evidence based metod efektivně podporuje řečové funkce a následně i pozornost, paměť a koncentraci.

Ukázka naší terapie metodou senzorické integrace

Metoda senzorické integrace je efektivní terapií přirozenými prostředky dětského světa, baví děti i nás. Vyšetření, stejně jako samotná terapie, probíhá zábavnou formou v multisenzorickém prostředí ergoterapeutické místnosti.

Neurovývojová terapie

Pokud má vaše dítě problémy s hrubou či jemnou motorikou, hůře vám rozumí, špatně mluví nemá dobrou rovnováhu a koordinaci, je nepozorné, je uzavřené ve svém vlastním světě, má potíže se čtením nebo psaním, může to souviset s přetrvávajícími primárními reflexy.

Naše zařízení je certifikované pracoviště Neurovývojové stimulace a nabízíme vám vyšetření primárních reflexů a následný terapeutický program.

Program Neurovývojové stimulace je založený na kombinaci neurovývojové terapie, v zahraničí známé pod zkratkou NVDT a senzorické stimulace.

Jednoduchým a krátkým cvičením se potlačuje aktivita těchto “nevyhaslých” primárních reflexů, což výsledně ovlivní schopnost učit se, pozornost, motorický neklid, řeč a vývoj správné motoriky obecně. Lze ji využít u dětí od 4 let a je účinná i u starších a dospělých.

Terapie je založena na velice jednoduchých cvicích, které se provádí každý den po dobu cca 30-ti týdnů. Cvičení nezabere více než 10 min denně a lze ho cvičit kdekoliv - venku, doma i na dovolené. Naše terapeutky Vás celým obdobím terapie provedou, s každým novým prvkem Vás zaškolí a Vaše dítě cvik naučí.

Pro koho je neurovývojová terapie vhodná

pro děti s poruchami učení

pro děti s poruchou pozornosti

pro děti s řečovými obtížemi

pro děti s poruchami vnímání

pro děti s poruchou rovnováhy a koordinace

Výzkumy potvrzují souvislost mezi problémy se čtením (dyslexie) a přetrvávajícími primárními reflexy. Ukazuje se, že kolem 92% dětí s ADHD má některý přetrvávající reflex a poruchu rovnováhy.

SNOEZELEN - Multisenzorická terapie

Snoezelen představuje koncept účinné terapie probíhající ve speciálně upravené multisenzorické místnosti, kde hlavním terapeutickým prvkem je práce ve velice příjemném prostředí plném zrakových a zvukových podnětů, vůní a hmatových stimulů.

U dětí s neurovývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením rozvíjí smyslové vnímání a celkově působí na aktivizaci, pozornost, a zároveň slouží jako relaxační prvek.

Tento druh terapie je velice přínosný pro děti s poruchou autistického spektra, s poruchami pozornosti, chování, učení, zrakovými obtížemi nebo poruchou příjmu potravy.

Smyslové vjemy nás obklopují každou vteřinu našeho života, ALE! Snoezelen místnost jako taková má tu výhodu, že smysly můžeme stimulovat jednotlivě, zabránit tak přetížení, nebo se lépe věnovat jen jednomu vjemu izolovaně a tím vnímání posílit.

Smyslové prožitky ve snoezelen místnosti jsou hluboké a prožité, neuronové cestičky v mozku, které se nám tvoří, abychom určité věci dělali zautomatizovaně a nebyli pro nás tak namáhavé, se pak tedy tvoří snáze a rychleji.

Pro jaké děti je snoezelen terapie vhodná

se sníženou schopností pozornosti, koncentrace a hyperaktivitou

na autistickém spektru

s DMO a jiným neurologickým postižením

s obtížemi adekvátního smyslového zpracování

s nerovnoměrným vývojem

se specifickými potřebami v rámci oslabeného zrakového vnímání

se specifickými poruchami učení

s Downovým syndromem a jinými genetickými vadami


Ukázka naší multisenzotické místnosti SNOEZELENSmysl snoezelen terapie

rozvíjíme komunikaci, navazování vztahů

propojujeme emoce s pohybovými dovednostmi

pomáháme dítěti přijímat, prožívat a zpracovávat smyslové vjemy, aby na ně mohlo přiměřeně reagovat, např. snést na těle texturu oblečení, namočit ruku do vody, umazat se od hlíny nebo písku, neděsit se nepříjemných zvuků a podobné

snižujeme stres, napětí a strach z neznámého

napomáháme dítěti umět relaxovat, když je příliš neklidné

pracujeme na dílčích schopnostech, které je třeba zvládnout, aby dítě bylo schopné navazovat přátelství s vrstevníky

rozvíjíme myšlení, zrak, paměť, pozornost, koncentraci, schopnost vyjádřit se a porozumět, schopnost ovládat své emoce a orientovat se v prostoru

rozvíjíme povědomí o vlastním těle, což dítěti ulehčuje oblékání, stravování a spousty dalších běžných denních činnostíCíle snoezelen terapie u jednotlivých diagnóz

Stručně zde popisujeme konkrétní cíle některých typů diagnóz, které k nám přicházejí.

Je však nutné zdůraznit, že cíle jsou jen orientační.

Vždy je nutné zaměřit se na konkrétní osobnost klienta, jeho největší aktuální potřeby a překážky.
Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD/ADD)

Cílem snoezelen terapie u dětí s poruchou pozornosti či hyperaktivitou je především zklidnění, relaxace a prodloužení doby pozornosti.

Poruchy autistického spektra

Cílem terapie u klientů na autistickém spektru je rozvoj interakce, komunikace a sociálních dovedností. Vzhledem k tomu, že klienti mívají potíže v oblasti sociálních interakcí, je nezbytné klienta do interakce zapojit a propojit jeho emoce s emocemi jiných lidí. Ve snoezelenu také dochází ke snížení stresu, napětí a strachu z neznámého. Dítě je pak více bezprostřední a iniciativní. Mnohdy se u dětí s PAS objevují poruchy smyslového zpracování, cílem je pak umožnit klientovi jejich regulaci, prožívání vjemů a jejich pochopení. V neposlední řadě nám jde o relaxaci a uvolnění.

DMO

U klientů s dětskou mozkovou obrnou je v první řadě cílem Snoezelen terapie stimulace motorických funkcí. Nesmí být však opomenuta oblast emocí a jejich propojení s pohybovými dovednostmi, respektive je velmi důležité, co klient během pohybu prožívá. Během terapie se zaměřujeme především na silné stránky klienta a jejich další rozvoj.

Kombinované vady

Málokdy jsou diagnózy jasné a symptomy jasně odpovídající. Jde spíše o individualitu klienta jako takovou, jeho konkrétní potřeby a překážky. V případě kombinovaných vad tedy opravdu záleží na osobnosti klienta. Přidružená je ale často mentální retardace, kde se zaměřujeme především na rozvoj paměti, konkrétnosti, analýzy a syntézy (spojování dvou konkrétních věcí do jednoho celku) a na terapii a stimulaci motorických funkcí.

Opožděný psychomotorický vývoj

U dětí s opožděným psychomotorickým vývojem nám jde především o to navázat tam, kde se vývoj zastavil. Pracujeme na celkovém rozvoji dítěte.

Smyslové vady

Náš mozek přijímá informace, které zahrnují sluchové, zrakové, hmatové, čichové, vestibulární a proprioceptivní informace. Někdy však nervový systém nedokáže správně regulovat a zpracovávat informace ze smyslových informací správně, což může způsobovat řadu potíží v oblasti senzomotoriky, motoriky či kognitivních funkcí. Naším cílem je tedy je, aby byl mozek schopen smyslové informace správně přijímat, třídit a reagovat na ně.

Downův syndrom a jiné genetické vady

V terapii klientů s Downovým syndromem se soustředíme na mnoho cílů, které vyplývají z individuality každého klienta, terapie je však také zaměřena hlavně na silné stránky klienta. Zaměřujeme se předevnším na motoriku mluvidel, soustředění, vizuoprostorovou a sluchovou analýzu.

Specifické poruchy učení

U dětí se specifickými poruchami učení máme možnost se zaměřit na konkrétní potíže, které dítě trápí. Tím, že multisenzorické prostředí máme možnost upravit tak, abychom eliminovali rušivé vjemy, dítě se tak může lépe na zadaný úkol soustředit a využít svůj potenciál.

Oslabené zrakové vnímání

Cílem terapie ve snoezelenu u dětí s oslabeným zrakovým vnímáním je zlepšení zrakových funkcí, aby tak dítě mohlo bez větších potíži poznávat okolní svět a lépe se v něm orientovat. Jde nám o to, aby se dítě lépe orientovalo ve svém takzvaném MAKROPROSTORU (v lese, ve škole, v domácím prostředí) a v něm zase správně vnímalo svůj MIKROPROSTOR (při hře, svůj pracovní prostor, ponožku během oblékání, písmena při čtení a psaní). Podpora zrakového vnímání má za cíl zlepšit také koordinaci oka - ruky a tuto schopnost potřebujeme na denní bázi.

Hodina multisenzorické terapie je vedena zkušenou terapeutkou. Dá se vhodně kombinovat s ergoterapií, fyzioterapií nebo ji lze navštěvovat samostatně.

Handle

HANDLE je neinvazivní přístup k terapii neurovývojových odlišností jako např. PAS, poruch učení, poruch pozornosti, ADHD, poruch vývoje řeči, poruch paměti a chování, DMO a mnoho dalších.

Tento přístup bere chování jako způsob komunikace a snaží se pochopit, co dané chování znamená. Například neposedné dítě nemusí být vůbec zlobivé, ale jeho aktivita může ukazovat zvýšenou hmatovou senzitivitu. Špatná úprava písma může značit nízké svalové napětí dítěte apod.

HANDLE hledá příčiny těchto obtíží a snaží se jednoduchými technikami pomoci dítěti či dospělému zlepšit funkce nervového systému i proces učení. Vychází také z poznatků, že nervový systém je schopný se neustále adaptovat.

HANDLE vytváří pro každého klienta jednoduchý a individuální program rytmických pohybových aktivit. Tyto aktivity jsou neurologicky komplexní a časově nenáročné.

Bazální stimulace

Bazální stimulace je vědecky podložený moderní ošetřovatelský koncept. Orientuje se na všechny oblasti lidských potřeb a zvyšuje kvalitu života. Podporuje zachovalé komunikační a pohybové schopnosti klienta.

Podstatou bazální stimulace je využití neuroplasticity mozku. To je pozoruhodná schopnost mozku přeorganizovat si své nervové dráhy a vytvářet si nová spojení jako reakci na opakovanou aktivaci neuronových drah.

Základní prvky stimulace

somatická stimulace - stimulace vjemů z povrchu těla a z vnitřního prostředí lidského organismu

vestibulární stimulace - stimulace rovnovážného ústrojí, podpora vnímání pohybu a prostorové orientace

vibrační stimulace - zprostředkování vnímání těla jako celku

optická, sluchová, orální, čichová a hmatová stimulace

Pro koho je bazální stimulace vhodná

Bazální stimulace je vhodná pro klienty všech věkových kategorií např.: s poruchou vědomí, po úrazech, po operacích, pacientům neklidným, umírajícím, s demencí, nedonošeným dětem a dalším.
Naše terapeutky jsou certifikované na provádění bazální stimulace.

Orofaciální stimulace

Tato terapie působí na oblast obličeje a úst, jejímž cílem je zlepšení orientace jazyka v ústech, vyrovnání napětí a citlivosti, harmonizace (snížení spastických svalů a povzbuzení ochablých svalů), navození příjemných podnětů, povzbuzení žvýkacích svalů, zmírnění slinění, zvýšení pohyblivosti jazyka, snížení bolestivých pocitů při sycení a další.

Při orofaciální stimulaci se zaměřujeme na:

zlepšení příjmu potravy a tekutin

rozvoj hlasu, předřečových a řečových dovedností

prohloubené a fyziologicky správné dýchání

celkové zklidnění při jemné masáži celého obličeje

Pro koho je orofacilání stimulace vhodná

Orofaciální stimulace je vhodná u osob s poruchami v obličejové – faciální a ústní – orální oblasti všech věkových skupin.
Naše terapeutky jsou certifikované na provádění orofaciální stimulace.

MABC II - test dyspraxie

MABC-2 je mezinárodně standardizovaná testovací baterie určená k diagnostice vývojové poruchy koordinace, tzv. dyspraxie. Má Vaše dítě pohybové nebo řečové obtíže? Problémy v oblasti koordinace pohybu, rovnováhy nebo hrubé motoriky? Má Váš logoped podezření na tzv. dyspraxii?

Díky standardizované testovací baterii MABC-2 lze spolehlivě určit úroveň motorické způsobilosti, případnou vývojovou koordinační poruchu potvrdit a návazně pracovat na zlepšení jednotlivých dovedností.

Samotná testovací baterie obsahuje 8 pohybových úloh s přesným zadáním a exaktním vyhodnocením a sestává se z úloh manuální dovednosti, hrubé motoriky a rovnováhy. Skóry se následně vyhodnocují společně pro zjištění celkového ukazatele úrovně motoriky.

Tento typ vyšetření je určený pro děti od 3 do 16 let, které mají jakékoliv obtíže z důvodu opožděného vývoje motoriky, děti se specifickými poruchami učení, s poruchou pozornosti, s vývojovou dysfázií.

Pro koho je test MABC-II vhodný

Toto klinické vyšetření slouží jako důležitý diagnostický materiál nutný k nastavení vhodného intervenčního, vzdělávacího a rehabilitačního plánu.

Test MABC-II je určený pro děti 3 - 16 let a je vhodný pro děti:

s opožděným psychomotorickým vývojem

se specifickými poruchami učení

s poruchou pozornosti

s vývojovou dysfázií

s poruchou koordinace a rovnováhy

Vyhodnocení testu můžete využít pro pedagogicko-psychologickou poradnu, speciální pedagogickou poradnu, klinického a školního psychologa, logopeda nebo neurologa.

Ukázka z testovacích úloh MABC-II

Jak dlouho test trvá

Doba vlastního vyšetření nepřesahuje 60 minut. Zpráva pro lékaře, pedagoga nebo psychologa je vyhotovená do 2 pracovních dnů, kterou Vám předáme včetně záznamového archu, sloužícího i pro následné porovnání.
Fyzioland je certifikovaným pracovištěm pro provádění a vyhodnocování testů MABC-II.

Jemná motorika, grafomotorika a předškolní příprava

Někdo říká obyčejné kreslení a psaní. My říkáme velice náročná a komplexní dovednost, která není jen o správném úchopu pastelky nebo pera. Na této unikátní schopnosti se totiž podílí celá řada faktorů.

Kvalitní grafomotorika se odvíjí od stability trupu a schopnosti ovládat nejjemnější pohyby drobných svalů ruky a okohybných svalů. Ale stejně významnou roli hraje i koordinace oko-ruka, prostorové vnímání, pozornost, paměť, řečové dovednosti a celková mentální vyspělost dítěte.

A proto někdy rady “Netlač na to tolik a nepřetahuj!” nestačí.

Jestli jsou pro Vás (samozřejmě jako pro pozorovatele a trpělivého rodiče) grafomotorické listy noční můrou, neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme komplexní terapeutickou péči a reedukaci potřebnou k úspěšnému startu školní docházky.

Ukázka grafomotoriky a předškolní přípravy

Grafomotorika a předškolní příprava je vedena zkušenou terapeutkou a je součástí ergoterapie pro předškolní děti.
Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
Fyzioterapie: +420 775 910 749
Ergoterapie: +420 608 856 278
Přání a stížnosti: +420 606 769 852
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí