Nabídka našich služeb v oblasti ergoterapie

SNOEZELEN - Multisenzorická terapie

Snoezelen představuje koncept účinné terapie probíhající ve speciálně upravené multisenzorické místnosti, kde hlavním terapeutickým prvkem je práce ve velice příjemném prostředí plném zrakových a zvukových podnětů, vůní a hmatových stimulů.

U dětí s neurovývojovými poruchami, s mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením rozvíjí smyslové vnímání a celkově působí na aktivizaci, pozornost, a zároveň slouží jako relaxační prvek.

Tento druh terapie je velice přínosný pro děti s poruchou autistického spektra, s poruchami pozornosti, chování, učení, zrakovými obtížemi nebo poruchou příjmu potravy.

Smyslové vjemy nás obklopují každou vteřinu našeho života, ALE! Snoezelen místnost jako taková má tu výhodu, že smysly můžeme stimulovat jednotlivě, zabránit tak přetížení, nebo se lépe věnovat jen jednomu vjemu izolovaně a tím vnímání posílit.

Smyslové prožitky ve snoezelen místnosti jsou hluboké a prožité, neuronové cestičky v mozku, které se nám tvoří, abychom určité věci dělali zautomatizovaně a nebyli pro nás tak namáhavé, se pak tedy tvoří snáze a rychleji.

Pro koho je snoezelen terapie vhodná

pro děti se sníženou schopností pozornosti, koncentrace a hyperaktivitou

pro děti s poruchami autistického spektra

pro děti s DMO a jiným neurologickým postižením

pro děti s obtížemi adekvátního smyslového zpracování

pro děti s nerovnoměrným vývojem

pro děti se specifickými potřebami v rámci oslabeného zrakového vnímání

pro děti se specifickými poruchami učení

pro děti s mentálním postižením


Ukázka naší multisenzorické místnosti SNOEZELENSmysl snoezelen terapie

rozvíjíme komunikaci, navazování vztahů

propojujeme emoce s pohybovými dovednostmi

pomáháme dítěti přijímat, prožívat a zpracovávat smyslové vjemy, aby na ně mohlo přiměřeně reagovat, např. snést na těle texturu oblečení, namočit ruku do vody, umazat se od hlíny nebo písku, neděsit se nepříjemných zvuků a podobné

snižujeme stres, napětí a strach z neznámého

napomáháme dítěti umět relaxovat, když je příliš neklidné

pracujeme na dílčích schopnostech, které je třeba zvládnout, aby dítě bylo schopné navazovat přátelství s vrstevníky

rozvíjíme myšlení, zrak, paměť, pozornost, koncentraci, schopnost vyjádřit se a porozumět, schopnost ovládat své emoce a orientovat se v prostoru

rozvíjíme povědomí o vlastním těle, což dítěti ulehčuje oblékání, stravování a spousty dalších běžných denních činnostíCíle snoezelen terapie u jednotlivých diagnóz

Stručně zde popisujeme konkrétní cíle některých typů diagnóz, které k nám přicházejí.

Je však nutné zdůraznit, že cíle jsou jen orientační.

Vždy je nutné zaměřit se na konkrétní osobnost klienta, jeho největší aktuální potřeby a překážky.
Poruchy pozornosti s hyperaktivitou (ADHD/ADD)

Cílem snoezelen terapie u dětí s poruchou pozornosti či hyperaktivitou je především zklidnění, relaxace a prodloužení doby pozornosti.

Poruchy autistického spektra

Cílem terapie u klientů na autistickém spektru je rozvoj interakce, komunikace a sociálních dovedností. Vzhledem k tomu, že klienti mívají potíže v oblasti sociálních interakcí, je nezbytné klienta do interakce zapojit a propojit jeho emoce s emocemi jiných lidí. Ve snoezelenu také dochází ke snížení stresu, napětí a strachu z neznámého. Dítě je pak více bezprostřední a iniciativní. Mnohdy se u dětí s PAS objevují poruchy smyslového zpracování, cílem je pak umožnit klientovi jejich regulaci, prožívání vjemů a jejich pochopení. V neposlední řadě nám jde o relaxaci a uvolnění.

DMO

U klientů s dětskou mozkovou obrnou je v první řadě cílem Snoezelen terapie stimulace motorických funkcí. Nesmí být však opomenuta oblast emocí a jejich propojení s pohybovými dovednostmi, respektive je velmi důležité, co klient během pohybu prožívá. Během terapie se zaměřujeme především na silné stránky klienta a jejich další rozvoj.

Kombinované vady

Málokdy jsou diagnózy jasné a symptomy jasně odpovídající. Jde spíše o individualitu klienta jako takovou, jeho konkrétní potřeby a překážky. V případě kombinovaných vad tedy opravdu záleží na osobnosti klienta. Přidružená je ale často mentální retardace, kde se zaměřujeme především na rozvoj paměti, konkrétnosti, analýzy a syntézy (spojování dvou konkrétních věcí do jednoho celku) a na terapii a stimulaci motorických funkcí.

Opožděný psychomotorický vývoj

U dětí s opožděným psychomotorickým vývojem nám jde především o to navázat tam, kde se vývoj zastavil. Pracujeme na celkovém rozvoji dítěte.

Smyslové vady

Náš mozek přijímá informace, které zahrnují sluchové, zrakové, hmatové, čichové, vestibulární a proprioceptivní informace. Někdy však nervový systém nedokáže správně regulovat a zpracovávat informace ze smyslových informací správně, což může způsobovat řadu potíží v oblasti senzomotoriky, motoriky či kognitivních funkcí. Naším cílem je tedy je, aby byl mozek schopen smyslové informace správně přijímat, třídit a reagovat na ně.

Downův syndrom a jiné genetické vady

V terapii klientů s Downovým syndromem se soustředíme na mnoho cílů, které vyplývají z individuality každého klienta, terapie je však také zaměřena hlavně na silné stránky klienta. Zaměřujeme se předevnším na motoriku mluvidel, soustředění, vizuoprostorovou a sluchovou analýzu.

Specifické poruchy učení

U dětí se specifickými poruchami učení máme možnost se zaměřit na konkrétní potíže, které dítě trápí. Tím, že multisenzorické prostředí máme možnost upravit tak, abychom eliminovali rušivé vjemy, dítě se tak může lépe na zadaný úkol soustředit a využít svůj potenciál.

Oslabené zrakové vnímání

Cílem terapie ve snoezelenu u dětí s oslabeným zrakovým vnímáním je zlepšení zrakových funkcí, aby tak dítě mohlo bez větších potíži poznávat okolní svět a lépe se v něm orientovat. Jde nám o to, aby se dítě lépe orientovalo ve svém takzvaném MAKROPROSTORU (v lese, ve škole, v domácím prostředí) a v něm zase správně vnímalo svůj MIKROPROSTOR (při hře, svůj pracovní prostor, ponožku během oblékání, písmena při čtení a psaní). Podpora zrakového vnímání má za cíl zlepšit také koordinaci oka - ruky a tuto schopnost potřebujeme na denní bázi.

Hodina multisenzorické terapie je vedena zkušenou terapeutkou. Dá se vhodně kombinovat s ergoterapií, fyzioterapií nebo ji lze navštěvovat samostatně.
Kontakt
Provozovna Fyzioland s.r.o.
Kašovická 1608/4, Praha 10 - Uhříněves
E: info@fyzioland.cz
Fyzioterapie: +420 775 910 749
Ergoterapie: +420 608 856 278
Přání a stížnosti: +420 606 769 852
Kde nás najdete
Jak se k nám dostanete
  • 3 minuty pěšky z autobusové zastávky Lnářská
  • 5 minut autem z dálnice D1
    (6. km D1, sjezd Průhonice/Uhříněves)
  • 5 minut pěšky z náměstí Protifašistických bojovníků
  • 8 minut autem z Říčan
  • 10 minut pěšky z Nového náměstí